wtorek, 28 maja

Cel szkolenia wstępnego BHP

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest przeszkolenie zatrudnionego pracownika rozpoczynającego pracę na powierzonym stanowisku pracy zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Cel szkolenia wstępnego BHP to przekazanie pracownikowi wiedzy na temat bezpiecznego wykonywania powierzonych obowiązków, przeciwdziałania wypadkom i chorobom zawodowym.

Nauka z zakresu przepisów BHP prowadzona jest jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe. Kodeks Pracy przewiduje, że szkolenia są wykonywane tylko w czasie pracy a ich koszt ponosi pracodawca, którego zadaniem jest ochrona życia oraz zdrowia pracowników.

Cel szkolenia wstępnego BHP

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, pracodawca ma obowiązek zorganizowania szkolenia wstępnego z bezpieczeństwa i higieny pracy. Celem szkolenia wstępnego BHP jest przekazanie pracownikowi niezbędnej wiedzy potrzebnej do realizowania zadań zawodowych z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa. A także poinformowanie zatrudnionego o wszelkich zagrożeniach z jakimi może mieć do czynienia na konkretnym stanowisku pracy. Na szkolenie wstępne BHP składa się: instruktaż ogólny i stanowiskowy. Kto wykonuje szkolenia BHP? Takie szkolenie może przeprowadzić pracodawca, który wykonuje tego rodzaju zadania, pracownik służby bhp, ale najczęściej powierza on to zadanie specjalistom z firmy zewnętrznej którzy potrafią nauczyć jak praktykować przyjazne BHP. Instruktorzy posiadają dużą wiedzę zawodową i praktyczną, zdają sobie sprawę jak ważne jest bezpieczne środowisko pracy. Pracodawca korzystając z pomocy specjalistów może zdecydować się na realizowanie szkolenia wstępnego stacjonarnego lub online.

Co to jest instruktaż w szkoleniu wstępnym BHP?

Instruktaż BHP jest rodzajem szkolenia, które powinno trwać nie krócej niż 90 minut, co pozwala na uzyskanie lub zaktualizowanie wiedzy związanej z rodzajem świadczonej pracy a także bezpiecznego zachowania się w danym przedsiębiorstwie, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

Na szkolenie wstępne BHP składa się:

 • Instruktaż ogólny.
 • Instruktaż stanowiskowy.  

W pierwszym przypadku chodzi o zagwarantowanie zatrudnionym zapoznanie się z najważniejszymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy które są ujęte w Kodeksie pracy a także w regulaminie pracy. Pracownik powinien zostać zaznajomiony z zasadami BHP które są ustalone w danym przedsiębiorstwie łącznie z wiedzą na temat udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstępne BHP – instruktaż stanowiskowy

Celem instruktażu stanowiskowego jest zaznajomienie pracownika z wszystkimi niebezpiecznymi czynnikami na danym stanowisku pracy, na które będzie narażony. Ponadto pracownik poznaje ryzyka na jakie będzie wystawiony podczas świadczenia pracy, sposoby zabezpieczenia się przed ewentualnymi zagrożeniami oraz sposoby bezpiecznego wykonywania pracy na danym stanowisku. Instruktorzy powinni mieć odpowiedni zasób wiedzy i doświadczenie zawodowe a także przygotowanie dydaktyczne, co pozwoli im na prawidłową realizację programu szkolenia.

Cel szkolenia wstępnego BHP
Cel szkolenia wstępnego BHP

Kiedy wykonywany jest instruktaż stanowiskowy? Zawsze przed przystąpieniem nowego pracownika do pracy na danym stanowisku robotniczym lub innym, jeżeli możliwe jest narażenie na kontakt z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia. W ramach szkolenia wstępnego BHP instruktaż stanowiskowy odbywa także pracownik, który jest przenoszony na nowe stanowisko, gdzie będzie narażony na niebezpieczne dla zdrowia czynniki. Uczeń, który odbywa praktyki również jest zobowiązany do przeszkolenia w formie instruktażu stanowiskowego.

Jeżeli pracownikowi zostanie powierzone wykonywanie działań zawodowych na kilku stanowiskach musi przejść on taki instruktaż na każdym z nich. Jeżeli na danym stanowisku pracy zostaną wprowadzone zmiany w procesie technologicznym, wprowadzone zostanie stosowanie substancji szkodliwych, innych maszyn, pracodawca jest zobowiązany do zorganizowania dla pracowników szkolenia wstępnego BHP – instruktażu stanowiskowego.

Na instruktaż stanowiskowy składa się:

   • Wstępna rozmowa instruktora z pracownikiem który będzie wykonywał pracę na danym stanowisku pracy.
   • Wyjaśnienie oraz zaprezentowanie każdej z czynności jakie będą do wykonania przez zatrudnionego zachowując przy tym bezpieczeństwo i higienę pracy.
   • Kontrolne wykonanie zadania przez zatrudnionego jeszcze pod okiem instruktora.
   • Samodzielne wykonywanie powierzonego zadania nadzorowanego przez instruktora.

Instruktaż stanowiskowy kończy się weryfikacją przyswojonych informacji przekazanych przez instruktora z zakresu bezpiecznego realizowania zadań zawodowych na stanowisku pracy. Jedynie pozytywna ocena jest podstawę dopuszczenia przez pracodawcę danego pracownika do pracy. Czy każdy pracownik jest szkolony przez taki sam okres czasu? Nie, czas poświęcony na instruktaż stanowiskowy jest zależy od doświadczenia zawodowego zatrudnionego, posiadanego stażu pracy a także zagrożeń na jakie będzie narażony w danym miejscu pracy.

Czas trwania szkolenia wstępnego ogólnego jest zależny od ilości pracowników a także od formy działalności danego przedsiębiorstwa. Takie szkolenie BHP należy do obowiązkowych i obejmuje wszystkich nowo zatrudnionych, bez względu na czas odbycia ostatniego szkolenia wstępnego u poprzedniego pracodawcy. Obowiązkiem każdego pracownika jest znajomość przepisów BHP, uczestniczenie w organizowanych szkoleniach oraz instruktażu ogólnym i stanowiskowym a także egzaminie sprawdzającym.

Ważność szkolenia wstępnego BHP?

Szkolenie wstępne BHP posiada ważność przez okres 6 miesięcy i dotyczy zatrudnionych którzy kierują pracownikami oraz 12 miesięcy dla zatrudnionych na pozostałych stanowiskach pracy. Przed upływem tego czasu od momentu rozpoczęcia pracy na powierzonym stanowisku pracodawca ma obowiązek zorganizowania szkolenia okresowego BHP.

Jaki dokument jest wystawiany jako poświadczenie przejścia szkolenia wstępnego BHP? To karta szkolenia wstępnego z bezpieczeństwa i higieny pracy. W tym dokumencie widnieje potwierdzenie uczestnictwa w instruktażu ogólnym oraz stanowiskowym. Ważne! Każdy rodzaj instruktażu jest inny pod względem szkolenia i kwalifikacji instruktorów.